Debiut ONDE z grupy Erbud: Analiza IPO. Co warto wiedzieć o spółce (2023)

Do 1 lipca trwają zapisy na akcje ONDE, należącej do Grupy Erbud, spółki z sektora OZE działającej na rynku B2B. Spółka zamierza pozyskać do 214,5 mln zł na rozbudowę portfela projektów. ONDE zadebiutuje na głównym rynku GPW w lipcu.

Zobacz także: Oferta publiczna akcji ONDE – czat z zarządem spółki 30 czerwca 2021 r. o godz. 12:00

Model biznesowy ONDE

ONDE jest jednym z liderów w segmencie budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce. Spółka zaangażowała się w budowę 250 projektów OZE o łącznej mocy 2809,5 MW, z czego 2593 MW stanowią projekty farm wiatrowych. ONDE świadczy usługi dla międzynarodowych inwestorów i deweloperów w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Jej działalność w obszarze energetyki wiatrowej skupia się na realizacji projektów w formule BoP (balance of plants). Spółka wykonuje roboty elektroenergetyczne, w tym zaprojektowanie i budowę stacji elektroenergetycznych i linii kablowych średniego i wysokiego napięcia. Odpowiedzialna jest też za budowę dróg dojazdowych, placów manewrowych i wykonanie fundamentów. Oferuje też usługi „pod klucz”, które dodatkowo obejmują dostawę oraz montaż i uruchomienie elektrowni wiatrowej.

(Video) Wielki dzień dla ONDE! 👏 Nasza spółka weszła na giełdę! [PL, DE, ENG]

Z kolei działalność dotycząca farm fotowoltaicznych obejmuje w większości przypadków projekty „pod klucz”, w których spółka jest odpowiedzialna za całość: od projektu, poprzez wszystkie etapy procesu budowlanego, po dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych.

Skalę działalności w obu dziedzinach oddaje udział w rynku budowy farm. ONDE miał 50% udział w projektach farm wiatrowych, które wygrały aukcje OZE w 2019 r. (realizacja w 2020 r.). Z kolei udział ONDE w projektach farm fotowoltaicznych do 1 MW, które wygrały aukcję w 2019 r. wynosił 10% (realizacja także w 2020 r.).

Plany i działania w kierunku rozszerzenia działalności

ONDE w strategii zakłada poszerzenie działalności o inwestycje w projekty OZE. Spółka zamierza przeprowadzać zakup projektów fotowoltaicznych, dewelopment, a następnie ich sprzedaż dla inwestorów.

„Plan ten rozpoczęto już realizować, zabezpieczając do tej pory projekty o potencjale 458 MW. ONDE prowadzi obecnie rozmowy dotyczące kolejnych ok. 500-700 MW. Celem jest zabezpieczenie do końca tego roku portfolio o potencjale ponad 1,2 GW. Co istotne, z 458 MW projektów już zabezpieczonych ok. 220 MW dotyczy projektów, które mają już ustalone warunki przyłączenia do sieci, bądź takie, które już uzyskały pozwolenie na budowę, co oznacza szybszą komercjalizację w porównaniu do projektów na wczesnym etapie (greenfield).” - podano na stronie spółki.

Na ten cel m.in. zostaną przeznaczone środki z emisji akcji.

„Osiągnięcie pozycji czołowego wykonawcy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce sprawiło, że postanowiliśmy pójść krok dalej i rozwinąć naszą działalność o dewelopment i skorzystać na poszerzeniu naszego udziału w budowaniu wartości projektów OZE. Oprócz kontynuacji działalności wykonawczej w segmencie budownictwa OZE oraz budownictwa inżynieryjno-drogowego będziemy budować duże farmy wiatrowe i fotowoltaiczne w tzw. modelu develop, bulid and sell. To powinno pozwolić nam na pełniejszy udział w transformacji energetycznej Polski oraz na realizację premii deweloperskiej i generowanie wyższych marż. Na ten cel właśnie chcemy przeznaczyć środki z emisji nowych akcji” – wyjaśnia Paweł Średniawa, prezes ONDE.

„Mamy jeden z najbardziej doświadczonych i kompetentnych zespołów menedżerskich działających na rynku budowy obiektów OZE w Polsce, jesteśmy czołowym wykonawcą na tym rynku, posiadamy też własne biuro projektowe z portfolio projektów OZE o mocy 2GW na koncie. To daje nam solidne podstawy, aby skokowo zwiększyć skalę działalności. Jednocześnie realizacja marży deweoperskiej, powinna zapewnić wysoką rentowność Spółki” – dodaje Paweł Średniawa.

Zobacz także: ONDE z Grupy Erbud rozpoczyna ofertę publiczną i zadebiutuje na głównym rynku GPW

Czynniki ryzyka i perspektywy rozwoju

Jeden z istotniejszych czynników ryzyka związanych z samym ONDE jest ryzyko związane z implementacją nowej strategii, którą opisaliśmy wyżej.

„Grupa podjęła decyzję o realizacji strategii w oparciu o szereg założeń i prognoz odnośnie każdego z jej elementów, ale nie ma gwarancji, że działalność w obszarze wybranych przez obszarów działalności okaże się tak atrakcyjna, jak zakłada Grupa, ani że Grupa będzie w stanie skutecznie realizować strategię w konkurencyjnym środowisku zwłaszcza w obszarze projektów OZE” - czytamy w prospekcie emisyjnym.

(Video) Debiut spółki na giełdzie. Co to jest IPO i skąd bierze się cena debiutu?

Oczywiście spółki ONDE dotyczą też dość standardowe czynniki ryzyka związane z jej branżą, takie jak chociażby odpowiedzialność za nienależyte wykonanie projektów, czy ryzyko związane z realizacją niektórych projektów w konsorcjum. Spółka bowiem odpowiada za wykonanie projektów, ale nie ma pełnego wpływu na działania konsorcjantów i podwykonawców.

Ponadto ONDE i inne spółki z sektora mogą zostać dotknięte zmianami w otoczeniu prawno-regulacyjnym sektora energetycznego.

„(…) w szczególności Spółka nie może wykluczyć, że nowe regulacje w zakresie morskich farm wiatrowych mogą pośrednio doprowadzić do zmniejszenia wsparcia udzielanego dla lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych; istotność ryzyka w ocenie Spółki – wysoka, prawdopodobieństwo materializacji – średnie;” - wyjaśniono w prospekcie.

Na wysokość zysków z poszczególnych projektów mogą mieć też wpływ zmiany kursu walut.

„Wartość komponentów, za które Grupa będzie płacić w walucie obcej w przypadku projektów fotowoltaicznych realizowanych bez dostawy modułów to ok. 8,5% całkowitych kosztów projektu. Przy budowie realizowanej wraz z dostawą modułów wartość ta wzrastałaby do ok. 45% całkowitych kosztów projektu” - napisano w prospekcie.

ONDE ma zamiar zabezpieczać się przez ryzykiem walutowym poprzez odpowiednie postanowienia kontraktowe lub stosowanie instrumentów hedgingowych (kontraktów forward).

Z drugiej strony, sektor, w którym działa ONDE jest bardzo perspektywiczny. Rozwój spółki wspiera sam rynek, który dynamicznie się rozwija ze względu na trwającą transformację energetyczną. W Krajowym Planie Działań na Rzecz Energii i Klimatu przewidziano zwiększanie mocy instalacji OZE z dzisiejszych 9,5 GW do 24 GW do roku 2030. Następnie dalsze zwiększanie do 37 GW do roku 2040. Czyli w dwóch najbliższych dekadach moc ma wzrosnąć niemal czterokrotnie. Zakładany jest też wzrost udziału do 40% produkcji energii elektrycznej pochodzącej z OZE do roku 2040.

„Presja na dekarbonizację w Unii Europejskiej, duże środki finansowe przeznaczone na jej przeprowadzenie, rosnące ceny uprawnień CO2 oraz proekologiczne oczekiwanie społeczne powinny sprawić, że zmiany rynkowe nastąpią w szybkim tempie. To będzie promować podmioty takie, jak my, które działają na tym rynku od lat. A nie ma ich wiele w Polsce” – zaznacza Paweł Średniawa.

Wsparciem dla ONDE jest też jej główny akcjonariusz, Grupa Erbud, która jest notowana na giełdzie od 2007 r. i posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku budowlanym w Polsce oraz Europie Zachodniej.

(Video) Czy warto zapisać się na debiut spółki ONDE?

Polityka dywidendowa

Zarząd określił politykę dywidendową. Intencją będzie rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości od 40% do 70% zysku netto. Jednak w poprzednich latach i w tym roku, spółka wypłacała często wyższy odsetek zysku netto:

W 2021 r. akcjonariusze otrzymali niemal cały zysk netto za 2020 r. (99%) w postaci dywidendy (32,4 mln zł). W poprzednim roku został wypłacony cały zysk netto (13 mln zł) i dodatkowo część środków z kapitału zapasowego (7,1 mln zł). Natomiast w 2019 r. akcjonariusze otrzymali 69% zysku netto (6 mln zł). Z kolei w 2018 r. wypłacono 88% zysku netto za 2017 r. w kwocie 10 mln zł.

Dane finansowe ONDE

W ostatnich trzech latach ONDE wykazuje średnią roczną dynamikę wzrostu przychodów 48,9%. Coraz większy udział stanowi realizacja projektów budowy instalacji dla OZE, a coraz mniejszy budownictwo drogowo-inżynieryjne. Budownictwo OZE stanowiło 82% wszystkich przychodów ONDE na koniec 2020 r.

Podobnie rośnie też wartość EBITDA, w której 73% ma realizacja projektów OZE. W pierwszym kwartale tego roku spółka wypracowała 229,6 mln zł przychodów i 20,4 mln zł EBITA wobec, odpowiednio 66,3 mln zł i 2,6 mln zł rok do roku.

Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w 2020 r do 56,8 mln zł z 32,1 rok wcześniej. Podobnie zysk netto za cały 2020 r. wzrósł znacząco z 13,7 mln zł w 2019 r. do 32,8 mln zł w 2020 r.

Wartość wskaźnika ROE w 2020 r. wynosiła 38,64%, ale w poprzednich latach była znacznie niższa: między 13% a 19%. Wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia jest wysoka i wynosi obecnie 79%, ale zadłużenie netto jest ujemne – czyli można powiedzieć, że spółka nie ma zadłużenia. Wartość wskaźnika bieżącej płynności finansowej jest na niskim, ale wciąż prawidłowym poziomie.

(Video) ONDE i Erbud - analiza fundamentalna spółek z GPW | Przegląd okiem Konrada Książaka

Perspektywy na ten rok są dobre. Spółka już na koniec I kwartału 2021 r. ma łączny portfel zleceń wykonawstwa o wartości 1,02 mld zł zabezpieczony pipelinie inwestycyjny o łącznej docelowej mocy 458 MW, które będą realizowane na własny rachunek.

Oferta akcji i cele emisji

W ofercie publicznej ONDE zostaną zaoferowane nowe akcje o maksymalnej wartości do 214,5 mln zł. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na rozbudowę portfela projektów.

Większość środków, od 95 do 130 mln zł z emisji akcji posłuży sfinansowaniu zakupów spółek celowych, w tym sfinansowanie części projektów będących przedmiotem wczesnych negocjacji prowadzonych na podstawie listów intencyjnych. Zarząd określił potencjał tych projektów na 500-700 MW. Następnie środki do 70 mln zł posłużą zrefinansowaniu zakupów już dokonanych w ramach rozwoju działalności spółki w segmencie realizacji projektów OZE. Kolejne 15-20 mln zł zostanie przeznaczone na proces przygotowania dewelopmentu 241 MW projektów farm fotowoltaicznych na wczesnym etapie.

„W przypadku niedoboru środków pieniężnych pozyskanych w ramach Oferty, Spółka będzie finansować realizację ww. celów z wykorzystaniem środków własnych generowanych w ramach działalności operacyjnej, kredytów bankowych, pożyczek lub innych źródeł kapitału obcego” - podano w prospekcie emisyjnym.

Oprócz emisji nowych akcji, w IPO zostaną zaoferowane także akcje należące do głównego udziałowca, czyli spółki Erbud oraz Jacka Leczkowskiego. Całość oferty sięgnie więc maksymalnej wartości 444,5 mln zł.

W transzy inwestorów indywidualnych zostanie zaoferowanych ok. 15% wszystkich akcji oferowanych. Cena maksymalna została ustalona w wysokości 26 zł. Oznacza to wycenę całej spółki w wysokości 1,4 mld zł.

Zapisy na akcje ONDE w transzy inwestorów indywidualnych zakończą się 1 lipca 2021 r. Spółka zamierza wprowadzić do obrotu prawa do akcji nowej emisji na głównym rynku GPW za ok. 2 tygodniepo zakończeniu przydziału akcji, czyli w ostatnich tygodniach lipca.

Harmonogram oferty publicznej ONDE

TerminEtap
23 czerwca 2021r.publikacja prospektu
24 czerwca - 1 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych(w dniu 1 lipca
2021 r. do godz. 16:59)
24 czerwca 2021 r.rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
1 lipca 2021 r.zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych
1 lipca 2021 r. po godz. 17:00publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie istniejących akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii istniejących akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
2 lipca2021 r. - 7 lipca 2021 r.okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych
do 7 lipca 2021 r.ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora
do 8 lipca 2021 r.przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)
około 2 tygodnie od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW
około 6 tygodni od Dnia Przydziałuzakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych
(Video) Co to jest CPaaS i dlaczego warto o nim wiedzieć? Spotkanie edukacyjne z zarządem Vercom

Zobacz także:Debiuty w 2021 r. oraz artykuły o spółkach debiutujących

---

Wszystkie treści zawarte w artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.

Zawarte w artykule dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

Videos

1. Czy warto zapisać się na debiut spółki Cavatina Holding?
(DNA Rynków)
2. W segmencie odzieży rozwój jest potężny - Erbud/ONDE, LPP, Asseco Poland, Sunex, R22/Vercom
(Konrad Książak - Giełda, Pieniądze, Inwestycje)
3. Jak dasz przyspieszenie x2, to zdążysz obejrzeć w przerwie meczu - ONDE, Decora, Suntech
(Konrad Książak - Giełda, Pieniądze, Inwestycje)
4. Czy warto zapisać się na debiut spółki Poltreg?
(DNA Rynków)
5. Czy warto zapisać się na debiut spółki Shoper?
(DNA Rynków)
6. Tarczyński i Makarony Polskie - analiza fundamentalna spółek z GPW | Konrad Książak
(Comparic Rynki)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 03/14/2023

Views: 5735

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.